left
right
Dorosłych
-
+
Wiek 0-2 dziecko
-
+
Wiek 3-11 dziecko
-
+
Wiek 12-17 dziecko
-
+
Zamknij
Wybierz

Polityka prywatności

zobacz więcejPOLITYKA PRYWATNOŚCI SPÓŁKI STEGNA FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.


Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do tych przypadków, w których Stegna Forest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Baninie jest administratorem danych osobowych, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Dotyczy to sytuacji, gdy dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą - od klienta Spółki (osoby korzystającej ze strony internetowej www.stegnaforest.pl lub kontakt bezpośredni ze spółką Stegna Forest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Baninie, itp.) jak i te, w których dane osobowe pochodzą z innych źródeł (np. dane osobowe klientów korzystających z usług Nadmorskiego Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański).

Stegna Forest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Baninie jest właścicielem obiektu mieszkalno - apartamentowego znajdującego się w Stegnie przy ul. Grunwaldzkiej 1e (w tym również oddanych do korzystania Tomaszowi Stefańskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański: monitoringu zainstalowanego na terenie obiektu, serwisu www.stegnaforest.pl i adresu poczty e-mail info@stegnaforest.pl).

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszej Spółce, pragniemy Państwa poinformować, iż zapewniamy ochronę Państwa danych osobowych na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Z uwagi na powyższe zależy nam na spełnianiu obowiązków nakładanych na nas przez RODO, jak również na zadośćuczynieniu Państwa prawom i uzasadnionym oczekiwaniom wobec Spółki w ww. zakresie, w tym na wypełnieniu obowiązków informacyjnych, określonych odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO. Jednocześnie zaznaczamy, iż nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym polegający na profilowaniu.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stegna Forest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Baninie, ul. Lotnicza 113, 80-297 Banino, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000632835, NIP 5892026571.

W przypadku korzystania ze strony internetowej https://stegnaforest.pl/ z zamiarem skorzystania z usług Nadmorskiego Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański tj. w celu wynajmu apartamentów, Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Stefański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański z siedzibą w Kątach Rybackich (82-110) przy ul. Zalewowej 14. Prosimy więc o zapoznanie się z jego Polityką prywatności 
(https://apartamentymierzeja.pl/polityka-prywatnosci)Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stegna Forest Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Baninie głównie w celu administrowania stroną internetową. Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać także w następujących celach:
 • w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO),
 • w celach marketingowych oraz do wysyłania Państwu wiadomości i ofert (na podstawie art. 6 ust. 1 a) i f) RODO),
 • w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO),
 • aby móc się z Państwem skontaktować w razie potrzeby (np. w celu odpowiedzi na Państwa zapytania skierowane na nasz adres e-mail),
 • w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. w celu udzielania odpowiedzi na dozwolone prawem zapytania ze strony organów administracji państwowej (na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO).
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym między innymi w celu kontroli działalności Nadmorskiego Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański i realizacji innych uprawnień wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO), 

W każdym przypadku dbamy o to, aby gromadzone przez Stegna Forest Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Baninie dane osobowe, były adekwatne dla celu, w jakim zostały zebrane oraz aby nie doszło do naruszenia Państwa prawa do prywatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
 • Państwa adres e-mail, jak również inne informacje na Państwa temat (np. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu itd.), które podają nam Państwo podczas kontaktu z nami lub które otrzymujemy jako odbiorca tych danych - w przypadku kontroli działalności Nadmorskiego Centrum Nieruchomości KOMPLEKS Tomasz Stefański,
 • informacje uzyskane dzięki plikom cookies,
 • Państwa adres IP, jak również informacje o Państwa przeglądarce stron internetowych, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju wykorzystywanego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, z którego Państwo korzystają by uzyskać dostęp do strony internetowej https://stegnaforest.pl/.

Dane te, o ile nie dojdzie do współpracy, zostają przez Spółkę niezwłocznie usunięte, chyba że wystąpi po naszej stronie przesłanka tzw. uzasadnionego interesu.

Pliki cookies 

Strona internetowa https://stegnaforest.pl/, korzysta z tzw. „plików cookies”, dzięki którym nasze usługi są bardziej przyjazne dla użytkownika oraz dzięki którym możemy zapewnić skuteczniejszą ochronę danych osobowych. Pliki cookies (ciasteczka), to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Państwa jako użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Przechowujemy pliki cookies na Państwa urządzeniu końcowym, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Informujemy, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie przez Państwa ze Strony może być utrudnione. Wskazujemy także, że pliki cookies mogą być przez Państwa usunięte po ich zapisaniu przez nas, poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają.

Udostępnianie danych
W swojej działalności korzystamy z pomocy innych usługodawców, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Wobec powyższego informujemy niniejszym, iż możemy przekazać Państwa dane osobowe niektórym z naszych usługodawców celem świadczenia usług na Państwa rzecz. Wszelkie osoby trzecie, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe, są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych oraz ich wykorzystywania wyłącznie w celu świadczenia usług, które świadczą na Państwa rzecz w naszym imieniu. Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom zajmującym się marketingiem produktów lub usług. Ponadto Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do momentu, w którym konkretny cel, dla którego zostały uzyskane, zostanie osiągnięty, lub tak długo, jak długo mamy obowiązek je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W momencie, w którym oznaczony cel przestaje istnieć, Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych:
 • dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem,
 • dane osobowe zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • dane osobowe przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Przysługujące Państwu uprawnienia z związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:
 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.   
 2. prawo do wniesienia:            
  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne do w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Państwa żądanie Administrator dokonuje ich sprostowania,
 3. prawo do usunięcia Państwa danych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw względem przetwarzania Państwa danych lub konieczność usunięcia Państwa danych wynika z obowiązku prawnego,
 4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Państwa w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług,
 5. prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych;
  • jeśli uważają Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli,
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebują ich w związku z dochodzeniem roszczeń,
  • jeśli został przez Państwa wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień, w tym uprawnienia do cofnięcia zgody mogą Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, a także telefonicznie. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem, tzn. odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

Wymóg podania danych osobowych
W sytuacji, gdy dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa informujemy, iż podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług, np. kiedy oczekują Państwo, że przedstawiciel Spółki skontaktuje się z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo.

Kontakt
W przypadku pytań związanych ze stosowanymi przez Stegna Forest Spółka z o.o. S.K zasadami ochrony danych osobowych, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami pod adresem admin@stegnaforest.pl.

Aktualizacje
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka może podlegać okresowym aktualizacjom. Prosimy o zapoznawanie się z niniejszym dokumentem w regularnych odstępach czasu.

Newsletter

Będziemy informować Cię o specjalnych ofertach i voucherach

© 2024 Stegna Forest - Wynajem i sprzedaż - wszystkie prawa zastrzeżone.

from by rentlab booking by hotres